ONTSTAANSGESCHIEDENIS KERK & BUURT NOORD

1996-2015
Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord tien jaar een zelfstandige stichting.

Hoewel het Kerk & Buurt werk in Amsterdam-Noord bijna 20 jaar bestaat, vieren we dit jaar ons 10-jarig bestaan als zelfstandige stichting.  Het kerk- & buurtwerk is opgericht om als kerk zichtbaar te zijn in een oude stadsbuurt waar een veelheid aan problematiek plaatsvindt en de nood hoog is. Benieuwd hoe de afgelopen jaren zijn verlopen?

Ontstaan

In de zestiger jaren seculariseerde het kerkelijke club- en buurthuiswerk bijzonder snel. Ook de poging om predikanten in te zetten ten behoeve van bijzonder pastoraat mislukte. Toen in 1978 een aantal theologen uit de Derde Wereld ons land had bezocht om de praktijken van de kerk kritisch te bekijken, werd door hen geconcludeerd dat de boodschap van de kerken ver verwijderd was van het leven van alledag.
Mede naar aanleiding van de reactie van de synode van de Gereformeerde kerken leidde dat ertoe dat de doelstellingen van het oudewijkenpastoraat de uitgangspunten van de Urban Mission overnam. De doelstelling van het buurtpastoraat werd als volgt geformuleerd “Op grond van het evangelie ondersteuning bieden aan mensen en groepen in achterstandsbuurten in hun strijd om herstel en behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen.”
In de jaren 1990 komt het boek ‘Kerkelijke presentie in een oude stadswijk’ van Kor Schippers uit waarin onderzoek gedaan is naar het oudewijkenpastoraat in Rotterdam wat dan reeds 15 jaar bestaat. Het Missio Dei, zending van God, is grondmotief hierin. De gedachte dat God voorgaat in de zending aan de armen is hiermee verbonden en ook de gedachte dat God verbonden is met de strijd die de buurbewoners uit deze oude stadswijken meemaken. Dat is de betekenis van het urban missionwerk waaraan de kerk vooral ondersteuning dient te geven door kerkelijk present te zijn, is de mening van Kor Schippers. Deze studie van Kor Schippers bracht veel navolging te weeg en was in die zin baanbrekend waardoor de term Kerkelijke Presentie een grote vlucht nam.

1991 -1996 Projectgroep Kerk & Buurtwerk Amsterdam-Noord

Vanuit deze context komt vanuit Amsterdam-Noord in 1991 de wijkdiaconie van de Samen op Weg gemeente ‘Midden-Noord’ met een verzoek aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente Amsterdam om ondersteuning te geven aan het opzetten van een projectgroep Kerk en Buurt Amsterdam-Noord, om in 1993 een inventarisatie te doen naar de verschillende problemen in oud-Noord en om te onderzoeken hoe de kerken in zouden kunnen/moeten spelen op deze problemen. Het onderzoek werd gedaan door de heer J. Grotendorst en het rapport kreeg de titel ‘Jong geleerd, oud vergaan’. Dit onderzoek was gericht op ouderen van 65 jaar en ouder, woonachting in de Vogelbuurt en van der Pekbuurt. Er werd gekeken naar leefomstandigheden, behoeften en wensen ten aanzien van de sociale functie van de kerken.

1996 – 2004 Kerk & Buurtwerk Amsterdam-Noord

In 1995 werd een stuurgroep samengesteld van diverse personen uit diverse kerken zoals de R.K. kerk, de Hervormde en Gereformeerde Diaconieën, de S.O.W.-gemeente midden Noord en de Gereformeerde Kerk. Het doel was om in april 1996 een betaalde Kerk & Buurt-werker aan te kunnen stellen. In april 1996 werd na onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het Kerk & Buurtwerk in Noord een tweejarig proefproject gestart. De Kerk & Buurtwerker kon vanaf juni 1996 tijdelijk in buurthuis ‘Ons Huis’ de mensen ontvangen en vanaf 1 oktober 1997 kon het Kerk & Buurtwerk beschikken over een ruimte in het voormalige ‘Rosa Klooster’ (Hagedoornplein 6). Ook werden er vrijwilligers op dit werk betrokken vanuit de hierboven genoemde kerken.
In 1999 vindt er een evaluatie plaats, plannen worden gemaakt en ook eisen worden gesteld door financierders om te komen tot een selfsupporting netwerk. In 1999 wordt het Kerk & Buurt-Noord-werk gedragen door de St. Ritaparochie en de Samen Op Weg Gemeente Noord, alsmede de Gereformeerde Wijkkerkenraad Noord en het R.K. Pastorale Centrum. Deze buurtkerken hebben het werk samen opgezet, zorgden voor geld (ook via fondsen), leverden de leden van de stuurgroep en de meeste vrijwilligers. Door het vertrek van de Kerk & Buurt-werker in 1999 werd per 1 oktober 2000 een nieuwe Kerk & Buurtwerker-Noord aangesteld (Marchien Timmerman). Tijdelijke huisvesting kreeg zij in een kamer van het rooms Katholiek Pastoraal Centrum. In 2002 werd een eigen geschikte ruimte gevonden aan de Adelaarsweg 57 hs (dit is nog steeds onze plek). De bedoeling met deze aanstelling was om te komen tot een hernieuwde verkenning ten aanzien van contact leggen met bewoners, groepen en organisaties in met name de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt in oud-Noord. Deze aanstelling had mede als doel om een concreet en haalbaar werkplan te maken op basis van vragen en behoeften van buurtbewoners en organisaties voor de periode tot 2004. De werker bleef (evenals vorige werker) formeel in dienst van de Hervormde Kerk van Amsterdam, waarbij het inhoudelijk werkgeverschap kwam te liggen bij de stuurgroep.

2005 – 2015 Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Medio 2004 kondigde, mede door bezuinigingen, de stedelijke Participantenraad Kerk & Buurt Amsterdam aan dat zij zichzelf per 31 december 2004 zou opheffen. De stuurgroep Kerk & Buurt Amsterdam-Noord legde zich hierbij niet neer en stelde de werker in staat om samen met de stuurgroep mogelijkheden te verkennen tot voortgang van het Kerk & Buurtwerk in Noord. Op vijf januari 2005 wordt statutair de Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord opgericht waarmee het formele werkgeverschap kwam te liggen bij het bestuur van Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord. Op dat moment zijn er 19 vrijwilligers betrokken bij het werk van Kerk & Buurt Noord. Vanaf 2005 ging Kerk & Buurt Noord meer en meer zelfstandig verder en ontwikkelde zich met de hulp van vrijwilligers en steun van fondsen en kerken tot waar het zich nu bevindt. Van 2008 tot en met 2010 waren er drie parttimers werkzaam. Vandaag de dag is er een parttime werker (Marith de Vries) en een fulltime werker (ondergetekende) en zijn er naast kerken en partners in de wijk zo`n 20 vrijwilligers, waaronder 5 bestuursleden nauw op dit zinvolle werk betrokken.

 

Arnold van der Snoek


Geplaatst op 13 mei 2015 door kerkenbuurt
In de categorie: algemeen
Dit bericht heeft geen reacties


Wilt u reageren?