Privacyverklaring Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Bij Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord komen mensen voor ontmoeting, praktische ondersteuning, maaltijden en zingeving. In sommige gevallen hebben we persoonsgegevens nodig om dat werk uit te voeren.

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom willen wij jou privacy waarborgen en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld een naam, adres en telefoonnummer, maar ook een foto of BSN. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord kan de volgende gegevens gebruiken en bewaren van personen met wie wij momenteel direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad:

· Voornaam;

· Achternaam;

· Adres;

· Telefoonnummer;

· E-mailadres;

· Foto’s van activiteiten.

Deze gegevens zijn bijvoorbeeld van:

· Bezoekers;

· Vrijwilligers en oud-vrijwilligers;

· Stagiaires;

· Bestuursleden, medewerkers en oud-medewerkers;

· Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad;

Deze persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, zoals:

· Administratie;

· Praktische hulpverlening;

· Uitnodigingen voor activiteiten, cursussen en bijeenkomsten;

· Informatieverstrekking over de stichting;

· Communicatie met fondsen en donateurs.

We verwerken deze gegevens alleen als er sprake is van een gerechtvaardigd belang of bij schriftelijk toestemming.

BIJZONDERE GEGEVENS

Bijzondere gegevens gaan over de geloofsovertuiging, gezondheid en ethnische en strafrechtelijke gegevens van eenpersoon. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord verwerkt deze gegevens als dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is en alleen als er sprake is van een gerechtvaardigd belang of bij schriftelijke toestemming.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is om hulp te kunnen verlenen.Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BEWAARTERMIJN

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel wat op grond van de wet is vereist. Eens in de 3 jaar schonen wij ons gegevensbestand compleet op.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

· Wij gebruiken inloggegevens voor de toegang op onze computersystemen;

· De persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die hiertoe bevoegd zijn;

· We anonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

· Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij mogen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde verzoeken.

In het geval dat wij jou persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van

privacybescherming.

VRAGEN

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord Adelaarsweg 57 HS 1021 BS Amsterdam contact@kerkenbuurtnoord.nl